Đóng vai trò như một bộ phận IT trong công ty, sẵn sàng tư vấn, triển khai các ứng dụng, phần mềm, các thiết bị, hệ thống CNTT phục vụ cho doanh nghiệp.

Tùy thuộc vào nhu cầu của doanh nghiệp, dịch vụ quản lý CNTT bao gồm:

  • Hỗ trợ người dùng (hỗ trợ từ xa và tại chỗ)
  • Cài đặt, cấu hình và quản lý hệ thống hạ tầng CNTT
  • Thiết lập hệ thống giám sát, báo cáo tình trạng hệ thống
  • Kiểm tra và khắc phục các sự cố hệ thống hạ tầng CNTT
  • Quản lý vật tư, trang thiết bị CNTT